Hengaw være Hengaw (Steg for Steg)

Tre Kurdistan jenter i klassen smilende

Kurdistan |  Hengaw være Hengaw, 
Committee for Children

Utvikle og forvalte utdanningsprogrammer som gagner Kurdistan barn er KOMAK misjon. Organisasjonen har implementert den kurdiske Second Step  program i seks lokale skoler og håper å finne midler til å få programmet til flere skoler.

Siden 2009 • Hjemmeside:  KOMAK

 

SecondStep, Steg for Steg

Second Step Program Tidlig Læring gjennom Grade 8: Skills for faglig og sosial suksess

Internasjonale Partnere

Steg for Steg. ikinci Adim. Sekando Suteppu. Antras Zingsnis. Fra Norge til Tyrkia, Japan til Litauen,  Second Step er programmet forbedre livene til barn rundt om i verden, takket være vårt dedikerte team av internasjonale partnere. Hver av våre partnere kommer til oss med en forpliktelse om å oversette og tilpasse  Second Step  -programmet. De må først piloten programmet, ved hjelp av en oversatt og kulturelt tilpasset versjon. Deretter, etter at informerte forbedringer, begynner de å produsere og distribuere programmet til skoler og gi opplæring til skolens ansatte. Mange av våre partnerorganisasjoner har på sine ansatte kjente psykologer og barnetalsmenn. Vi er beæret av deres engasjement for sosial-emosjonell læring og vår kollektive oppdrag for å gjøre verden til et tryggere sted for barn overalt.

 

Steg for Steg:
sosiale og emosjonelle ferdigheter for Early Learning


Vår visjon: Trygge barn som trivst i en fredelig verden
 Committee for Children


Små barn
 som kan lytte, ta hensyn, husker retninger, og styrer deres atferd vil ha mer nytte av førskolen og være bedre forberedt for barnehagen.Den nye  Second Step  tidlig læring programmet lærer selvregulering og utøvende-funksjon ferdigheter som hjelper barn lærer og ferdigheter til å håndtere sine følelser, få venner, og løse problemer. Korte daglige aktiviteter inkluderer Brain Builder spill, sanger og dukkene dine små elever vil elske.

 

Steg for Steg

 - et program for utvikling av barns sosiale kompetanse.
Gjennom arbeid med Steg for Steg utvikler barn i barnehage og barneskole sosial kompetanse.

Steg for Steg tar for seg tre hovedområder: empati, problemløsning og mestring av sinne. Målsettingen er å øke barnas sosiale kompetanse gjennom positiv sosial ferdighetstrening. Steg for Steg styrker barns selvbilde og gjør dem i stand til å omgås andre på en fredelig måte. Steg for Steg forebygger mobbing og vold.

Empati
Empati betyr å ha evnen til å gjenkjenne egne og andres følelser og kunne se ting fra en annens synsvinkel. Empati innebærer å kunne vise medfølelse og ta hensyn til andres følelser og behov.

Impulskontroll og problemløsning
Det innebærer å stoppe opp, tenke seg om, bestemme hva problemet er, vurdere ulike løsninger og velge den beste løsningen. 
Løsningen skal ivareta trygghet og respekt for andres følelser og behov.

Mestring av sinne
Det innebærer å lære teknikker for å håndtere impulsive, agressive reaksjoner og å kunne forholde seg rolig i en provoserende situasjon. Det er lov å bli sint. Det viktige er hva man gjør med sinnet. Sinne er i seg selv ikke negativt. Rutiner for å mestre sinne kan hjelpe alle til å gjenkjenne, forstå og mestre sinne. 

SFS i grunnskolen

Plansjer som utgangspunkt
En halv til en hel time i uken samles elevene, under ledelse av kontaktlærer,  til en Steg for Steg-leksjon. Med utgangspunkt i en plansje med et bilde, oppfordres elevene til å sette seg inn i situasjonen til barna på bildet.  Ved å bruke bilder som illustrasjon, kan elevene distansere seg fra situasjonen, samtidig som de lett kan kjenne seg igjen. Slik kan de lettere se en sak fra flere sider. Elevene kommer med forslag til løsninger på de tema og problemstillinger som tas opp i den aktuelle situasjonen.

Tre deler
Leksjonene er delt inn i tre deler; empati, impulskontroll og mestring av sinne. I leksjonene om empati, trener elevene på å kjenne igjen signaler på ulike følelser, utvikle oppmerksomhet og følsomhet overfor en annen persons tanker og følelser, og uttrykke omsorg for andre.
Impulskontroll innebærer at en stopper opp og tenker gjennom et problem og bestemmer seg for en brukbar løsning i stedet for å gjøre det første som faller en inn - handle på impuls. Elevene trener på problemløsning hvor ulike alternativer og konsekvenser vurderes. I den siste delen om mestring av sinne trener elevene på å gjenkjenne hvordan de reagerer når de er sinte. De lærer teknikker for å roe seg ned og velge ikkevoldelige løsninger.

Rollespill og rollemodeller
Barn må ha rollemodeller. De hermer etter voksne helt fra fødselen av, deretter blir også medelever, venner, lærere og andre voksne viktige rollemodeller. Derfor er det viktig at hele skolen setter seg inn i målsetningen og løsningsmetodene i Steg for Steg. Barna lærer ved å gjøre. Dette brukes bevisst i undervisningsopplegget ved å fokusere på rollespill for barna. Læreren er modell og spiller rollespill sammen med  en elev. Deretter spiller elevene rollespill og øver ferdigheter. I Steg for Steg legges det vekt på at læreren fokuserer på det positive elevene gjør.

Systematisk innsats over tid
Steg for Steg er et godt hjelpemiddel for læreren, men må settes inn i en sammenheng og knyttes sammen med skolens planer. Steg for Steg er ingen hurtigfiks for å løse problemer. Opplegget må gjennomføres systematisk gjennom flere år. I Steg for Steg er sosiale ferdigheter og "god gammeldags folkeskikk" satt i system. Mange har benyttet "trinnene" og metodene i sin undervisning tidligere, men nå er det et systematisk og pedagogisk gjennomarbeidet og utprøvd undervisningsopplegg.

Dersom det på en skole er store atferdsproblemer og mobbeproblematikk er det ikke nok med Steg for Steg. Da må en sette i gang tiltak rettet direkte mot den aktuelle problematikken i tillegg til å benytte Steg for steg som et generelt forebyggende tiltak. Steg for Steg er ikke et spesialpedagogisk opplegg, men retter seg mot alle elever. Steg for Steg er et tiltak som fungerer best dersom det integreres i hele nærmiljøet.

Steg for steg brukes  over hele landet
Over 1900 grunnskoler i Norge har kjøpt inn Steg for Steg. Det vil si at over 65 % av skolene med 1.-7. trinn har kjøpt inn undervisningsopplegget.
Stig skole i Oslo var den første norske skolen som prøvde ut Steg for Steg. Du kan lese mer om skolens arbeid med Steg for steg på 
hjemmesiden deres. Også andre skoler og kommuner er sterkt engasjert i Steg for steg.

Opprinnelse og utbredelse
Steg for Steg (Second Step) er opprinnelig utviklet i USA av Committee for Children 
www.cfchildren.org og benyttes nå i hele Norden og flere land i Europa i tillegg til Nord og Sør Amerika og Japan.

I disse landene er arbeidet godt i gang: Danmark, Finland, Tyskland, Grønland, Island, Japan, Norge, Filippinene, Sverige.
I disse landene er de i oppstartfasen: Guatemala, Kurdistan, Litauen, Slovakia, Venezuela
Disse landene bruker originalversjonen "Second Step": Australia, Canada,  Mexico, Puerto Rico, Usa og Storbritannia

Materiell for skole
Skolemateriellet består av plansjer, video, CD, lærerveiledning, plakater og Steg for Steg-boks.

  • Undervisningspakke 1.-4. trinn. 56 plansjer, video, 2 CD’er, 4 lærerveiledninger, 4 sett plakater og Steg for Steg-boks.
  • Undervisningspakke 5.-7. trinn. 49 plansjer, video, CD, 3 lærerveiledninger, 3 sett plakater og Steg for Steg-boks.
  • Ett sett dukker: Impulsiv valp og rolig snegle.

Materiellet kjøpes fra: http://www.spf-norge.com

 

 

Steg for Steg:
Student Suksess gjennom forebygging for Middle School

Naviger stormfulle ungdomsskole hav med Second Step  -programmet. Programmet lærer empati og kommunikasjon, følelser-ledelse og mestring, og beslutningstaking. Disse ferdighetene hjelpe elevene bli engasjert i skolen, gjøre gode valg, sette seg mål, og unngå gruppepress, rusmisbruk, mobbing, og cyber mobbing.

Hvorfor sosiale og emosjonelle læring?

Her på Committee for Children , tror vi lærer sosial-emosjonell læring er like viktig som å lære matematikk eller språk. Her ser du hvorfor.

Studenter som kan  selv regulerer  er bedre i stand til å delta i og dra nytte av klasseromsundervisning.

Å ha  empati  forbereder studentene til å administrere sine egne sterke følelser og løse mellommenneskelige problemer med andre.

Studenter som praktiserer  følelser styring  ved å anerkjenne sterke følelser og roe ned takle bedre og er mindre utsatt for aggressiv atferd.

Og når elevene bruker  problemløsning ferdigheter  til å håndtere mellommenneskelige konflikter med jevnaldrende, er det mindre sannsynlig å engasjere seg i impulsive eller aggressiv atferd.

Kort sagt,  sosial-emosjonell læring  fremmer elevenes skolesuksess og samhørighet og bidrar mot en trygg og respektfull skole klima. Det hjelper også hindre problematferd, peer avvisning, impulsivitet og lav akademisk prestasjon. Så spørsmålet er, hvorfor  skal ikke  vi lærer våre barn sosialt og emosjonelt ferdigheter?

Mobbing: Hvordan og hvorfor vi bør hindre det

Vi kan  trene voksne  å svare på mobbing raskt og effektivt. Når voksne lede innsatsen mot mobbing i skolen, resultatene er reduksjon i mobbing og mer positive student holdninger til skolen, økt student vilje til å søke hjelp, og mindre tolerante holdninger til mobbing.

Vi kan lære  vennskap ferdigheter  til å redusere både sannsynligheten for mobbing og dens innvirkning. Studier viser at studenter som har minst én venn er mindre sannsynlig å bli mobbet, og når de er, de som har en god venn har færre atferdsproblemer som resultat.

Vi kan lære  sosiale ferdigheter  slik at elevene vet hvordan de skal svare på mobbing. Hvis elevene er passive, de er mer sannsynlig å være et mål for mobbing, men hvis de er aggressive, kan mobbeskalere. Den middelvei blir påståelig ved å stå opp for seg selv og sine jevnaldrende.

Vi kan lære  ansvarlige tilskuer  ferdigheter  slik at mobbing ikke er oppmuntret. Siden barn ser opp til andre for hvordan de skal svare på mobbing, kan sine jevnaldrende reaksjoner lage eller bryte en mobbesituasjon. Stå rundt og se på eller le, og mobbing er forlenget, gripe inn på riktig måte, og at mobbingen har en tendens til å stoppe.

Barns sikkerhet

Personlig Sikkerhet: Hvordan og hvorfor vi bør fremme den

Forskning viser at små barn kan og bør undervises personlig sikkerhet ferdigheter. Forebygging utdanning er mer effektiv hvis elevene får  en helhetlig opplæring  som inkluderer muligheter til å øve ferdigheter i klassen, multiday presentasjoner og materialer for å ta med hjem og diskutere med foreldrene.

Og ja, barn bruke personlige sikkerhet ferdigheter  i virkelige situasjoner . En studie fant at 40 prosent av barn i alderen 10 til 16 rapporterte beskytte seg selv med ferdigheter de hadde lært i en anti-mobbing-programmet.

Vi kan lære  generelle sikkerhets ferdigheter  først, som for eksempel bil, trafikk, og brannsikkerhet. Dette etablerer en parallell til senere berøre sikkerhetstimer, slik at lærere og elever til å bli komfortabel med leksjonen formatet før takle rørende sikkerhet.

Vi kan bruke en  regelbasert tilnærming  til personlig sikkerhet, snarere enn en følelsesbasert tilnærming. Så i stedet for å stole på sine følelser som et mål på sikkerhet, kan barna lære å beskytte seg ved hjelp av enkle sikkerhetsregler.

 OVERSIKT

Trener Håndbok © 2001 Utvalget for Barn 
Pre / K Scope og Sequence Valgfritt forelder handout  Enheten jeg (Personal Safety)


Talking About Berøring Karakterer 1-3 Kits

Målet med denne enheten er å øke barns kunnskap om og etterlevelse av regler som vil bidra til å holde

dem trygge.

Leksjon 1: Læring Car Safety

Etter sikkerhetsregler bidrar til å holde folk trygge. Alltid bilbeltet bidrar til å holde folk trygge i en bil.

Leksjon 2: Læring Trafikksikkerhet

Etter sikkerhetsregler bidrar til å holde barna trygge. Barn bør krysse gaten trygt ved å se på

alle retninger første og holder hender. Barn bør si "Nei" til å bryte sikkerhetsreglene.

Leksjon 3: Læring Brannsikkerhet

Etter sikkerhetsregler om brannen er svært viktig for barn. Barn bør si "Nei" til å bryte

sikkerhetsregler. Når noen bryter en sikkerhetsregel, bør barn fortelle en voksen.

Leksjon 4: Læring Gun Safety-Aldri Playing with Guns

Håndtering eller leke med våpen er farlig for barn.

Leksjon 5: Komme Funnet

Barn trenger å vite hvordan å være trygg når de er tapt.

Leksjon 6: Spør alltid First Rule-Komme Tillatelse før du går med Someone

En viktig regel folk sikkerhet er: Spør alltid foreldrene dine eller ansvarshavende først hvis noen

ønsker du å gå et sted med ham eller henne.

Leksjon 7: Spør alltid First Rule-Komme Tillatelse før du godtar Gaver

En viktig regel folk sikkerhet er: Spør alltid foreldrene dine eller ansvarshavende først hvis noen

ønsker å gi deg noe.

Unit II

Touching Sikkerhet

Målet med denne enheten er å styrke barnas evne til å skille mellom trygge touch og usikre

berøre og å øke barns kunnskap om sikkerhetsregler om rørende.

Leksjon 8: Få og gi Trygge Touches

Sikker berører hjelpe folk føler seg ivaretatt og elsket. De er bra for kroppen din.

Leksjon 9: Dealing med Usikre Touches

Barn kan utvikle ferdigheter til å hjelpe dem å motstå eller unngå usikre innslag.

Leksjon 10: Å si "nei" til Uønskede Touches

Barn (og voksne) har en rett til å si hvor og av hvem de blir berørt. Barn kan utvikle

ferdigheter og vokabular for å hjelpe dem å unngå uønskede innslag.

Leksjon 11: Læring Touching Rule

Læring Touching regel vil hjelpe barna bo trygt. Den rørende regel er: En større person bør

Ikke ta dine private kroppsdeler enn å holde deg ren og sunn.

Leksjon 12: Å lære seg sikkerhet trinn (Booster Lesson)

Å lære seg sikkerhet trinn vil hjelpe barna bo trygt. De Sikkerhetstrappen er (1) Si ord som betyr

"Nei", (2) Få vekk, og (3) Fortell en voksen.

Leksjon 13: Bruke Touching Rule

Barn bør bruke sikkerhets Steps hvis noen bryter Touching regel.

Leksjon 14: Joey lærer Touching Rule (Booster Lesson; video som brukes)

Barn bør bruke sikkerhets Steps hvis noen bryter Touching regel. Barn bør ikke holde

hemmeligheter om rørende. Det er aldri barnets skyld.

Leksjon 15: Sams Story (Big Book brukt)

Barn bør bruke sikkerhets Steps hvis noen bryter Touching regel. Barn bør ikke holde  hemmeligheter om rørende.

Om Committee for Children

 

To små barn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi skaper forskningsbasert sosial-emosjonelle læremateriell for å hjelpe barn lykkes i skolen og i livet. Vi er et nonprofit. Og vi er med på å skape en verden der barn kan vokse opp til å bli fredelig, snill, ansvarlige borgere.

Det kan virke som en høy orden, men våre sosiale-emosjonelle læremateriell er i skolen fra Illinois til Irak, Chile til California. Vi har lært millioner av barn i  70 land  ferdigheter som hjelper dem å bo trygt, administrere sine følelser, løse problemer, unngå risikoatferd, og forbedre sine akademikere.

Og med din hjelp kan vi nå millioner mer-ett barn, ett klasserom, ett samfunn om gangen.  Lær mer om vår historie.

Committee for Children

www.cfchildren.org

Hengaw be Hengaw (Steg for Steg ) i praksis i Kurdistan

 Hengaw be Hengaw, Steg for Steg, praktiseres ( med tilatelse fra Committee for Children ) siden 2009  i  6  skoler. Kurdistan.

På bildene dendenfor, bilde 1, og 2, viser en lære undervisr   , Steg for Steg.

 

Bilde 3 , en av elevene tegnet følelsene sine (når hun er) glad/ smilende,
sint, og trist.

Bildene er fra Kendekewe skole – Sulaimayah i Kurdistan (2009)

Her er også et bilde fra Kosret skole – Koye i Kurdistan, der lærer og barn samarbeider semmen for at barna gjensjenne følelsene sine, og har kontrol over  dem!

https://lh4.googleusercontent.com/-_qvFxAh_FII/Tc7C3O5hTrI/AAAAAAAAAZs/HBbCcyDRQuU/s640/HbH_Koye_24.jpg

Bilde fra Kosret skole – Koye i Kurdistan ( 2011 )

 

 

 

 

Description: D:\P4cKurd_Karwan\Gshti\Rupel_org_1.jpg

 

 

Copyright © 2008 p4ckurd. All rights reserved.