ئایا ده کرێت پرۆگرامی P4C له باشووری کوردستاندا پیاده بکرێت؟
ئانالۆجی ئەشکەوت
خاک
یه‌ک له‌ پێنج ملیۆن
به‌ها
ژیان فیلمێک نیه‌
میلله‌تێک له‌ گه‌نجانی ژاوه‌ژاوکه‌ر 
نیگه‌رانی
هۆشیاری
قیژه‌ ... ئێدوارد مونک
که‌مینه‌ هه‌میشه‌ ڕاستن! ... هێنریک ئیبسن
ئێمە تەنها یەکجار دەژین!
مانای ژیان چییه؟
کوشتن تهنها چارهسهر بوو!
کینه و خۆشهویستی
بهرگه نوێیهکهی قهیسهر
ئهوهی یاسا بشکینێت، سزا دهدرێت
یاسا و ڕهوایهتی
دنیای ههستهکان
فێرگهی دهڵاڵان و وانهی فهلسهفه بۆ منداڵان، لهڕاپۆرتێکی  نم نم دا
ئهو ساتانهی منداڵانی کوردستان وهک گهوره فهیلهسوفان بیردهکهنهوه!
منداڵانی دهڵاڵان وهڵامی چهند پرسیارێکی کتێبی 52 پرسیار دهدهنهوه
127 سەعات
هونهر یارمهتیدهره بۆ بهدهستهێنانی نمرهی بهرز
ڕێکلام و موراڵ
له بارهی منداڵانهوه... جوبران خهلیل جوبران
چوار ڕۆژ پشوو
گوتنهوهی وانهی فهلسهفه له فێرگهی بازاڕگهی شاری مهخموور ...              هەروەها بڕوانە بەشی فیلم
دیدارێک له Ktv دهربارهی وانهی فهلسهفه، بههاری 2010
گوتنهوهی وانهیهکی فهلسهفه له فێرگهی دهڵاڵان
نامهی 52 پرسیار ...... سابیر سهلیم
کتێبی 52 پرسیار له فێرگهی دهڵاڵان ........ سهجاد عهبدوڵا
له کۆتاییدا دهگهڕێمهوه بۆ باوهشی سروشت ......... لارا جهعفهر
حهمه و ههورهکان ....... لهنیا ئیبراهیم
فهلسهفه له دهڵاڵانهوه
فهلسهفه له مهخموورهوه.
فهلسهفه له کهندهکهوهوه
دیدار لهگهڵ کهریم مستهفا له ماڵپهڕی ههتاودا
چهند کۆرسێک سهبارهت به فهلسهفه بۆ منداڵان
منداڵانی کوردستان وهڵامی پرسیاری فهلسهفی دهدهنهوه
گهشتێکی دوو ههفتهیی بۆ کوردستان
ۆرکشۆپێک له سهنگهسهر
له حهوتهمین کۆنسۆرتیۆمی پرۆگرامی...
پۆلی هاوچهرخی کهندهکهوه
له کهندهکهوهوه بۆ سکاندناڤیا
 حەوت ههنگاوی گرنگ
ئازادی بیرکردنهوه
منداڵانی ئاگر
جڤاتی ڕامانی Community of Inquiry
فهلسهفه و زمان
فهلسهفه له دیدی لاوانهوه
چۆن دهتوانین منداڵ فێری فهلسهفه بکهین
فهلسهفه له فێرگهدا
ڕۆڵی مامۆستا